23 июля, вторник
 

Международные отношения


Kodeksas skelbtas: Žin., 1961, Nr. 18-148

Neoficialus kodekso tekstasLIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSASPIRMASIS SKYRIUS

BENDRIEJI NUOSTATAIP i r m a s i s s k i r s n i s

PAGRINDINIAI NUOSTATAI1 straipsnis. Baudžiamojo proceso įstatymas

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas nustato baudžiamųjų bylų proceso tvarką Lietuvos Respublikoje.

Baudžiamojo proceso įstatymo nustatyta proceso tvarka yra vienoda ir privaloma visose baudžiamosiose bylose ir visiems teismams, prokuratūros, tardymo ir kvotos organams bei advokatūrai, taip pat su šia tvarka susijusioms įmonėms, įstaigoms, organizacijoms ir piliečiams.2 straipsnis. Baudžiamojo proceso uždaviniai

Baudžiamojo proceso uždaviniai yra greitai ir išsamiai išaiškinti nusikaltimus ir tinkamai pritaikyti įstatymą, kad kiekvienas nusikaltimą padaręs asmuo būtų teisingai nubaudžiamas ir nė vienas nekaltas asmuo nebūtų patraukiamas baudžiamojon atsakomybėn ir nuteisiamas.

Baudžiamasis procesas turi padėti stiprinti teisėtumą ir teisėtvarką, užkirsti kelią nusikaltimams, saugoti piliečių teises ir laisves, visuomenės bei valstybės interesus, auklėti piliečius, kad jie nenukrypstamai laikytųsi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų įstatymų, gerbtų bendrojo gyvenimo taisykles.

Straipsnio pakeitimai:

Nr. IX-500, 2001-09-11, Žin., 2001, Nr. 82-2830 (2001-09-26), įsigalioja nuo 2001 10 153 straipsnis. Pareiga iškelti baudžiamąją bylą ir išaiškinti nusikaltimą

Teismas, prokuroras, tardytojas ir kvotos organas privalo savo kompetencijos ribose iškelti baudžiamąją bylą kiekvienu atveju, kai iškyla aikštėn nusikaltimo požymiai, imtis visų įstatymo numatytų priemonių, kad būtų nustatytas nusikaltimo įvykis bei kaltieji nusikaltimo padarymu asmenys ir kad jie būtų nubausti.4 straipsnis. Neleistinumas traukti kaltinamuoju kitaip, kaip tik įstatymo nustatytais

pagrindais ir tvarka

Niekas negali būti traukiamas kaltinamuoju kitaip, kaip tik įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka.5 straipsnis. Aplinkybės, darančios baudžiamąją bylą negalimą

Baudžiamoji byla negali būti keliama, o iškelta byla turi būti nutraukiama:

1) jeigu nėra nusikaltimo įvykio;

2) jeigu veikoje nėra nusikaltimo sudėties;

3) jeigu yra suėję senaties terminai;

4) dėl amnestijos akto, jeigu jis panaikina bausmės skyrimą už padarytąją• ЗАКОН © 1999-2019 г. (21.10.99) •
Rambler's Top100 Рейтинг.Сопка.Net
 

Fatal error: Call to a member function return_links() on a non-object in /home2/law/public_html/template/footer_nadzor.inc on line 150